Passend onderwijs

Passend onderwijs

CDBS Jonglaren is een dorpsschool. In principe is het uitgangspunt dat alle kinderen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen krijgen. We werken met 3 onderwijsarrangementen: plus, basis, intensief. Een vierde (het zeer intensief arrangement) behoort tot de mogelijkheden en zal te allen tijde besproken worden in het team. Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:

 • Past uw kind zonder extra aanpassingen in één van de drie onderwijsarrangementen die wij standaard aanbieden -> Geen probleem.
 • Past uw kind in één van de drie onderwijsarrangementen die wij aanbieden maar heeft het wel een ‘specifieke onderwijsbehoefte’, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind.
  • Is er sprake van enkelvoudige dyslexie bij een normale intelligentie -> geen probleem
  • Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblematiek -> geen probleem
  • Is er sprake van een lichamelijke handicap bij een normale intelligentie -> geen probleem mits de nodige aanpassing en begeleiding kan worden gerealiseerd zodat het kind het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.
  • Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, ASS, ODD etc.) of van niet gediagnosticeerde gedragsproblematiek, bij een normale intelligentie, dan moet gekeken worden wat de mate is waarin deze problematiek zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar, met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het reguliere lesprogramma te volgen. Is dit het geval -> geen probleem.

Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt 3 worden genoemd.

 • Past uw kind qua leervermogen niet in één van de drie standaard onderwijsarrangementen, zonder dat er sprake is van bijkomende problematiek (bijv. gedragsproblematiek), maar moet een ‘zeer intensief’ arrangement worden ingezet dan wordt ook gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken hierbij naar het kind en de context van de groep waarin uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden. Het volgende is hierbij van belang:
 • Standaard worden drie onderwijsarrangementen in de groep aangeboden. Hiernaast kan nog een zeer intensief arrangement (voor leerlingen met een eigen leerlijn) worden georganiseerd. Dit betekent dat de leerkracht op 4 niveaus les geeft. Het aanbieden van 4 arrangementen in de groep is een kritische grens.

Is er sprake van combinatiegroepen dan is er dus sprake van 6 onderwijsarrangementen. Deze arrangementen zullen in elkaar moeten worden geschoven om de kritische grens van 4 arrangementen niet te overschrijden. De voorwaarde om in een combinatiegroep een leerling met ernstige gedragsproblematiek of met een zeer intensief arrangement goed te kunnen begeleiden, is dat voor deze leerling een zorgarrangement in de vorm van ‘extra handen’ kan worden georganiseerd.

Overige zaken die bij de afweging worden betrokken:

 • Groepsgrootte in combinatie met aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’.
 • Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.
 • Aantal leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een zeer intensief arrangement per groep.
 • In hoeverre het onderwijsaanbod voor de andere leerlingen wordt belemmerd door de gedragsproblematiek van het kind
 • De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp van de ouders van het kind (pre-teaching, herhaling, in geval van nood: het kind ophalen van school, evt. begeleiden bij een excursie.)
 • De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen en/of de leerkracht wordt gewaarborgd.
 • Comorbiditeit:

Bij comorbiditeit is sprake van meervoudige problematiek (bijv. Dyslexie + ADHD).

In geval van comorbiditeit is het van belang extra middelen en ‘handen’ te organiseren om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Is dit niet mogelijk dan kan het kind niet geplaatst worden. Heeft het kind wel een zorgarrangement dan moet voor plaatsing nog gekeken worden naar de punten genoemd bij punt 3.

We willen hierbij aangeven dat de bij punt 3 genoemde afwegingen worden beoordeeld door het team, de intern begeleider en de directeur in overleg met het zorgadviesteam. Uiteindelijk beslist de school of we de leerling passend onderwijs kunnen bieden.

Mochten we van mening zijn dat dit niet het geval is dan gaan we samen met ouders op zoek naar een passende school voor de leerling.

Schoolondersteuningsprofiel Jonglaren (SOP)